น้ำมันรำข้าว PG&P

น้ำมันรำข้าว PG&P
น้ำมันรำข้าว จมูกข้าว oryzanol

โบทานีก้า PG&P

โบทานีก้า PG&P
โบทานีก้า สูตรข้าวเหนืยวก่ำงอก

เอช พลัส H Plus PG&P

เอช พลัส H Plus PG&P
เอช พลัส กรดอะมิโนธรรมชาติ

ไฟรโตโปร Phyto-Pro

ไฟรโตโปร Phyto-Pro
ไฟรโตโปร คืนความแข็งแรงและความมั่นใจให้กับคุณสุภาพบุรุษ

ความมั่นคงทางอาหาร...เริ่มจากครัวชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความมั่นคงทางอาหาร...เริ่มจากครัวชุมชน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นานาประเทศต่างต้องเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหาร หลายประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤตขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะเมื่อผลผลิตทางการเกษตรมีราคาแพง และไม่สามารถผลิตได้เพียงพอตามความต้องการ เนื่องในวันอาหารโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี หลายหน่วยงานจึงมีความพยายามที่จะร่วมกันฝ่าวิกฤต ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารรวมถึงประเทศไทยด้วย
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้จัดการแผนงานความมั่นคงทางอาหาร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี บอกว่า ในปี 2555 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร ได้มอบหมายให้แผนงานความมั่นคงทางอาหารร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้มีความมั่นคงทางอาหาร โดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้วิเคราะห์ วางแผน และพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาตลอด โดยตั้งเป้าว่าก่อนวันอาหารโลก ในวันที่ 16 ตุลาคม จะมีการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ” โดยนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และมุมมองของมิติความมั่นคงอาหาร ในเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ และการปรับตัวของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น  ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงอาหารในบริบทประเทศไทยทุกมิติและทุกระดับตั้งแต่ ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ เพื่อให้เกิดแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนงานเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารในทุกระดับ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยด้านความมั่นคงอาหารที่เหมาะสมและจำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
“ในภาพรวมของประเทศ เราอาจเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกมีบริษัทที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก แต่แท้จริงแล้วประเทศไทยยังมีความไม่มั่นคงทางอาหารอยู่ ซึ่งข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า ในช่วงปี 2547 -2549 ประเทศไทยมีประชากรเป็นผู้ขาดสารอาหารถึง 17% ทำให้การเจริญเติบโตของเด็กอยู่อัตราที่ต่ำ ดังนั้น ในภาพรวมดูเหมือนดี แต่ในทางปฏิบัติถือว่ายังมีปัญหา ดังนั้น การแก้ปัญหาเราจะมองแต่ภาพใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเริ่มจากชุมชน”
นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ประเด็นที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้จะมีการนำเสนอใน 3-4ประเด็นสำคัญ เช่น วิเคราะห์ภาพใหญ่ของระบบโลกและผลกระทบด้านอาหาร การถอดบทเรียนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยยก 3 พื้นที่ตัวอย่าง 1.ความมั่นคงอาหารของชุมชนในภูมินิเวศน์ชายฝั่งทะเล อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่มีความโดดเด่นในกระบวนการป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงด้านอาหาร เช่น ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง มีการสร้างท่าเรือ การทำหารประมงที่ทำลายร้าง เป็นต้น 2.ความมั่นคงอาหารชุมชนในภูมินิเวศน์ป่า/ภูเขาที่ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชาติพันธุ์มีการผลักดันให้มีการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ส่งเสริมพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ป่าไม้ พืชพรรณท้องถิ่น และ3.ความมั่นคงอาหารชุมชนในภูมินิเวศน์นาข้าวและการแลกเปลี่ยนอาหารของเมืองชนบทในภาคอีสาน ที่ จ.ยโสธร จ.สุรินทร์ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีความโดดเด่นในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อรับประทานเองและจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นที่มีหลายระดับ เป็นการเอื้ออำนวยให้กับคนเมืองสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้
นอกจากนี้จะมีการนำเสนอตัวชี้วัดเครื่องมือที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา โดยมีการทำตัวชี้วัดใน 30 ชุมชน เช่น ดูว่าในชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ สามารถเข้าป่าหาอาหารตามธรรมชาติได้หรือไม่ หรือสามารถผลิตอาหารได้เองหรือไม่ มีสัดส่วนอย่างไร เป็นต้น โดยเน้นชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพึ่งพิงตนเองด้านอาหารได้ ส่วนในชุมชนเมืองก็มีความสำคัญ ได้มีการนำเสนอเรื่อง “สวนผักคนเมือง” ที่เป็นกระแสใหญ่มากและแนวโน้มของเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยทั้งชุมชนเมืองและชนบทจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
นายวิฑูรย์ ทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ดี สถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตด้านอาหารยังคงอยู่ แม้ว่าสินค้าการเกษตรบางชนิดในช่วงนี้จะมีราคาตกต่ำ แต่ก็เป็นเหตุการณ์แค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งความสามารถในการควบคุมราคาสินค้าในตลาดไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่คนไทยและคนทั่วโลกที่ต้องเผชิญอยู่ทุกปี เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมาก เช่น เมื่อ 2-3 ปีก่อน เกิดภัยธรรมชาติในเวียดนาม หรือ สหรัฐอเมริกา ก็ส่งผลกระทบทำให้ราคาอาหารถีบตัวสูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อม ยิ่งหากได้ประกาศตัวเป็นครัวของโลก เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร การมองภาพใหญ่อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องเริ่มจากชุมชนไปสู่ระดับชาติ
หากเราสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนได้ ความหวังที่จะเป็นครัวของโลกคงไม่ไกลเกินเอื้อม...

PG&P
น้ำมันรำข้าว  สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

คนกรุงเครียดข้าวของแพงมากที่สุด น่าห่วงวัยรุ่นเลือก "เหล้า" คลายเครียด

คนกรุงเทพฯ เครียดที่สุดเรื่อง ข้าวของแพง น้ำท่วม และรถติด ที่แย่กว่านั้นเยาวชนใช้ แอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือคลายเครียดมากที่สุด
 

 
             เนื่องในวันที่ 10 ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสุขภาพจิตโลก ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “สุขภาพจิตของคนกรุงท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและภัยธรรมชาติ”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,474 คน พบว่า เรื่องที่ทำให้คนกรุงเทพฯ เครียดและวิตกกังวลมากที่สุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาคือ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 28.6 รองลงมาคือกลัวน้ำท่วมกรุงเทพฯ ร้อยละ 15.4  และการจราจรติดขัด ร้อยละ 12.4  ขณะที่ร้อยละ 3.5 ไม่มีเรื่องเครียดและวิตกกังวลเลย   โดยบุคคลที่คิดว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่พึ่งทางใจ ในยามเครียดและวิตกกังวลมากที่สุดคือ คนในครอบครัว ร้อยละ 60 รองลงมาคือ เพื่อน ร้อยละ 19.7  และคนรัก ร้อยละ 10
            สำหรับกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ นิยมทำเพื่อผ่อนคลายเมื่อเกิดความเครียดและวิตกกังวลมากที่สุดอันดับแรกคือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ร้อยละ 98.3  รองลงมาคือ ช้อปปิ้ง ดูหนัง ทานข้าว ร้อยละ 88 และออกกำลังกาย ร้อยละ 84.5อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ บางส่วนเลือกที่จะใช้วิธีที่ไม่ดีเพื่อผ่อนคลายคือ ร้อยละ 52.9 เลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และร้อยละ 24.9 เลือกที่จะสูบบุหรี่   ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 18-25 ปี มากที่สุด ร้อยละ 19.8
            เมื่อถามว่าคนกรุงเทพฯ จะมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิต (เช่น โรควิตกกังวล โรคจิต โรคซึมเศร้า) มากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับคนต่างจังหวัด   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 66 คิดว่าคนกรุงเทพฯ มีความเสี่ยงมากกว่า   ขณะที่ร้อยละ 29.3 คิดว่ามีพอๆ กัน   และร้อยละ 3.2 คิดว่ามีน้อยกว่า
             ด้านความเห็นต่อปัญหาความแตกแยกในสังคม ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาของแพง ในปัจจุบันมีส่วนทำให้สุขภาพจิตของคนไทยไม่ดี มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 94.6 เห็นว่ามากถึงมากที่สุด และร้อยละ 5.4 เห็นว่าน้อยถึงน้อยที่สุด
              สุดท้ายเมื่อถามว่าปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนมากน้อยเพียงใด คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 64.6 เห็นว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญ   และร้อยละ 22.2 เห็นว่าไม่ให้ความสำคัญเลย ขณะที่ร้อยละ 13.2 เห็นว่าให้ความสำคัญมาก

ที่มา :  ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)

PG&P
น้ำมันรำข้าว  สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

เชื้อราในยาเสี่ยง 'เยื่อหุ้มสมองอักเสบ'

นพ.ภาสกร อัครเสวี ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีชาวอเมริกันติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งทางการคาดว่าเกิดจากการได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในตัวยาสเตียรอยด์ระงับอาการปวดหลัง ส่งผลให้บริษัทต้องเรียกคืนยาทั้งหมดกว่า 17,600 หลอด ว่า สถานการณ์ติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบของคนอเมริกันเป็นการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเท่านั้น ยังไม่มีการส่งผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในประเทศไทย
ส่วนเชื้อราที่ปนเปื้อนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้อราชนิดใด แต่กรณีการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราโดยตรงจากผลิตภัณฑ์นั้น มีโอกาสเกิดได้น้อยมาก สำหรับในประเทศไทยกรณีดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับการติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ
"สาเหตุหลักๆ ส่วนมากมักเกิดกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ โดยเกิดจากเชื้อราคลิปโตคอคคัส ส่วนกรณีติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราโดยตรงนั้น อาจเกิดได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อรา อาทิ ยาหยอดตา ยาหยอดหู แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และประเทศไทยยังไม่มีรายงานการติดเชื้อจากสาเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ การติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก เชื้อราจะไม่มีการระบาดเป็นกลุ่ม ถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำมาก" นพ.ภาสกร กล่าว


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

เตือนภัยเงียบ “โรคซึมเศร้า” ทุกวัยมีสิทธิ์ป่วย

 
               สธ. เผยโรคซึมเศร้า ภัยเงียบคุกคามสุขภาพ คาดจะกลายเป็นปัญหาอันดับ 1 ของโลกในอีก 18 ปีข้างหน้า เตือนมีสิทธิ์ป่วยทุกวัย ระบุคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยแล้วกว่า 1.5 ล้านคน  แต่เข้าถึงการรักษาน้อยเพียง 1 ใน 4 เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ คาดแนวโน้มมีเพิ่มจาก 5 กลุ่มเสี่ยง  ชี้โรคนี้เสี่ยงฆ่าตัวตายจบชีวิตสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไป 20 เท่าตัว พร้อมแนะให้ประชาชนออกกำลังกาย  ป้องกันได้     
 
              เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบบริการดูแลปัญหาสุขภาพจิตประชาชนของโรงพยาบาลปักธงชัย อ.ปักธงชัย และได้เยี่ยมชมการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคทางกายและทางจิตด้วยดนตรีบำบัด ของโรงพยาบาลครบุรี อ.ครบุรี เพื่อใช้รักษาการเจ็บป่วยทางกายและโรคทางจิต เช่นโรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางอารมณ์ ทำให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายดี ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล สร้างสมาธิ ร่วมกับการรักษาด้วยยา ส่งผลให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น  
 
               นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวว่า  วันที่ 10 ตุลาคม ทุกปี  องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ในปีนี้เน้นเรื่อง"ภาวะซึมเศร้า: วิกฤตโลก" (Depression: A Global Crisis)  เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกเร่งรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นภัยเงียบของสุขภาพ เป็นได้ทุกวัย หากไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลกระทบรุนแรง ทำงานหรือเรียนหนังสือไม่ได้ กลายเป็นภาระการดูแลรักษาอันดับ 1 ของทั่วโลกในอีก 18 ปีข้างหน้า หรือในพ.ศ.2573 ล่าสุดนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่า 350 ล้านคน ผู้หญิงป่วยมากกว่าผู้ชาย ในจำนวนนี้เข้าถึงบริการรักษาเพียง 1 ใน 10  ส่วนในไทย จากข้อมูลของศูนย์โรคซึมเศร้าไทย กรมสุขภาพจิต รายงานว่าขณะนี้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด สังคมไทยยังให้ความสำคัญโรคนี้น้อย ส่วนใหญ่เข้าใจว่าผู้ป่วยโรคนี้เป็นคนบ้า และจากข้อมูลการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 100 คนเข้าถึงบริการได้รับการวินิจฉัยและรักษา 28 คนเท่านั้น   
 
              นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า จากการศึกษาพบว่า โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุถึงร้อยละ 70 ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และต้องทรมานในภาวะไร้สมรรถภาพมากเป็นอันดับ 3 ในหญิงไทย รองจากโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า   
 
              "ในการป้องกันแก้ไขและลดความสูญเสียจากโรคซึมเศร้า ในปี 2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเน้นนโยบายบริการเชิงรุก 3 มาตรการหลักได้แก่  1.ให้กรมสุขภาพจิตเร่งรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่บ้าและรักษาหาย  2.ขยายบริการการรักษาโรคนี้ลงในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ซึ่งโรคนี้รักษาได้ง่ายๆด้วยยาเพียงเม็ดเดียว กินวันละครั้ง ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน 1 เดือน และต้องกินยาติดต่อกันนาน 6 เดือน จะสามารถป้องกันการกลับซ้ำได้ดีมาก และ3.กระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายชนิดที่ต้องออกแรงและมีเหงื่อ เช่นวิ่ง ปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากจะทำให้สมองหลั่งสารต้านเศร้า ซึ่งมีชื่อว่าเอ็นดอร์ฟิน (Endorphine) ทำให้มีความสุข รู้สึกสบาย คลายความเครียดกังวลได้ดี" นายแพทย์สุรวิทย์กล่าว                                                                                        
 
               ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้กรมสุขภาพจิต ได้จัดระบบเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด โดยอบรมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพกว่า 5,000 คน และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เร่งค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใน 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.ผู้ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง 2.ผู้สูงอายุ 3.หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 4.ผู้ติดสุราและสารเสพติด 5.ผู้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากหรือสูญเสียคนรัก ทั้งในภาวะปกติทั่วไปและประสบอุบัติภัยต่างๆเช่นน้ำท่วม เป็นต้น โดยการคัดกรองหาผู้ที่มีความเศร้าในชุมชนต่างๆ และโรงพยาบาลทุกแห่ง เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโดยการรักษาด้วยยาหรือจิตบำบัด ตั้งเป้าจะเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ที่มีปัญหาให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  ซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายได้ด้วย
 
               นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุด เป็นโรคของสมอง เกิดจากความบกพร่องของสารสื่อประสาท ส่งผลให้มีภาวะผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ  อาการที่เป็นสัญญาณของโรคซึมเศร้า ได้แก่ มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวังอย่างรุนแรง อาการเกิดตลอดวัน ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ร่วมกับอาการเบื่อหน่าย หมดความสนใจในงาน การเรียนหรือกิจกรรมที่ทำอย่างมาก หากพบผู้ใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ต้องพาไปพบจิตแพทย์  
 
               ทั้งนี้ การป้องกันการเกิดโรคทางจิต หากประชาชนที่มีปัญหาเครียด  ไม่สบายใจ  นอนไม่หลับ ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว  ควรระบายปัญหาออก เช่น ปรึกษาผู้ที่ไว้วางใจที่สุดเพื่อหาทางออก ช่วยกันดูแลสมาชิกในครอบครัวสอบถามทุกข์สุข ทำกิจกรรม เช่น ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที จะสามารถคลี่คลายปัญหาสุขภาพจิตได้ดีมาก โดยร่างกายจะหลั่งสารเอนดอร์ฟิน (Endorphine) ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข ทำให้นอนหลับสนิททุกวัน และที่สำคัญไม่ควรใช้สารเสพติดหรือดื่มสุราดับทุกข์  เนื่องจากจะทำให้เกิดการเสพติด  นอกจากนี้สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

'เด็กสุขภาพดี...จุดเริ่มต้นพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี'

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เด็กเล็กในช่วงอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังนั้นการดูแลลูกน้อยให้มีพัฒนาการต่อเนื่องและไม่ถูกรบกวนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของเด็กเล็กอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญก็คือ "สุขภาพที่ดี" นั่นเอง
ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บในเด็กยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนน่าวิตก นอกจากโรคไข้เลือดออก และมือเท้าปากที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ยังมีโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ ที่ต้องระวัง โดยจาก สถิติพบว่าอุบัติการณ์การเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลก นับล้านรายนั้นมีสาเหตุการตายที่สำคัญจากโรคติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายที่คุกคามเด็กเล็กทั่วโลก เช่น โรคปอดบ
การจัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและลดอุบัติการณ์เด็กเล็กเสียชีวิตจากโรคต่างๆ มาโดยตลอดแต่เป็นที่น่าวิตกว่า สังคมปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาและความฉลาดของเด็ก จนละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก อันที่จริงแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตระหนักว่า "เด็กสุขภาพดี จุดเริ่มต้นพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก" เพราะการที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีเป็นเด็กเรียนเก่งได้นั้น ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพที่ดีก่อน ดังนั้น พ่อแม่ที่มีเด็กเล็กควรเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และควรสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นให้ลูกตั้งแต่แรกคลอดด้วยการให้ทารกกินนมแม่ ดูแลสุขภาพและโภชนาการให้ได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วน เลี้ยงดูให้เหมาะสมตามวัย สร้างสุขอนามัยที่ดีด้วยการล้างมือ ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม ให้เด็กพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ และทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากเด็กไม่สบายควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบปรึกษากุมารแพทย์ทันที เพื่อช่วยลดโอกาสเสี่ยง โรคท้องร่วง เป็นต้น โดยส่วนมากจะเป็นเด็กๆ ในประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก และแอฟริกา เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา องค์กรแพทย์ในประเทศและในระดับนานาชาติก็ได้มีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนพื้นฐานครบตามตารางวัคซีนแห่งชาติในทุกช่วงอายุ เพราะการป้องกันด้วยวัคซีน เป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน รวมถึงวัคซีนเสริมต่างๆ ที่ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงได้ เช่น วัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจากเชื้อเอ็นทีเอชไอ และ เชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคร้ายในเด็กเล็ก ที่อาจนำมาซึ่งความพิการและการสูญเสียชีวิตของเด็กได้
โดยเชื้อ 2 ชนิดดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบในเด็กเล็ก และโรคติดเชื้อรุนแรงอื่นๆ เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็กเล็กจากเชื้อไวรัสโรต้า และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้นที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

สธ.ห่วงโรคหัวใจตัวการ คร่าชีวิตคนไทย 108 คน / วัน

อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยข้อมูลของสมาพันธ์หัวใจโลก พบสถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลก มีประชากรเสียชีวิตสูงถึง 17.3 ล้านคนต่อปี ส่วนประเทศไทย ปี 53 มีผู้เสียชีวิต 39,459 คน หรือเฉลี่ยวันละ 108 คน แนะเปลี่ยนพฤติกรรมภายในบ้าน
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยเนื่องในวันหัวใจโลกว่า จากข้อมูลของสมาพันธ์หัวใจโลก พบว่า สถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลก มีประชากรเสียชีวิตสูงถึง 17.3 ล้านคนต่อปี ซึ่งมากกว่าประชากรที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย HIV/เอดส์ และวัณโรครวมกัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในปี พ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) จะมีการเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านคนทั่วโลก และยังพบว่าในแต่ละปีผู้หญิงมากกว่า 8.6 ล้านคนทั่วโลก ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มีจำนวนมากกว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วัณโรค เอดส์ และโรคมาลาเรียรวมกัน สำหรับประเทศไทย ในปี 2553 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 39,459 คน หรือเสียชีวิตวันละ 108 คน 
ทั้งนี้ ข้อมูลในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2549-2553) พบว่า อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ มีดังนี้ โรคความดันโลหิตสูงจาก 3.8 ในปี 2549 เพิ่มเป็น 3.9 ในปี 2553 โรคหัวใจขาดเลือดจาก 19.4 ในปี 2549 เพิ่มเป็น 20.5 ในปี 2553 โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์-อัมพาต) จาก 20.6 ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 27.5 ในปี 2553 จะเห็นได้ว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคทั้งสามโรคเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2555 นี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายผู้หญิง ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ นิทรรศการ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของตัวเอง รู้วิธีป้องกัน รู้อาการเตือนของโรค และการมีพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพหัวใจที่ดี ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อตัวเองและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
2.กลุ่มเป้าหมายเด็ก ควรทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด และคำแนะนำการมีพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพหัวใจที่ดี ที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ หรือโบชัวร์ ที่สอดแทรกความรู้ เนื้อหาที่เข้าใจง่าย ในรูปแบบของภาพการ์ตูน เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมกับแก่เด็กวัย 7-10 ปี

3.ควรจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงทางเวที หรือการเขียนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น website, facebook เป็นต้น
4.สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบูรณาการร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการเข้าถึงกลุ่มสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และได้ผลในระยะยาว
นพ.พรเทพ กล่าวว่า ทุกคนสามารถร่วมมือกันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้ การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพที่ดีต่อหัวใจ ควรเตรียมอาหารสุขภาพไว้ที่บ้านเสมอ เริ่มจากผลไม้สักชิ้น หรือทำอาหารกลางวันเองไปรับประทานที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ และควรกำหนดเวลาดูโทรทัศน์ให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เน้นให้มีกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ขี่จักรยาน เล่นในสวน หันมาใช้รถจักรยาน หรือเดินแทนรถยนต์ การไม่สูบบุหรี่ โดยทำให้บ้านเป็นบ้านที่ปลอดบุหรี่ หยุดการสูบบุหรี่เพื่อหัวใจแข็งแรงของทุกคนในครอบครัว และสร้างกฎในบ้านขึ้น เช่น ถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องทำงานบ้านเพิ่มขึ้น การรู้ค่าความเสี่ยงของตัวเอง โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้นอย่างน้อยปีละครั้ง และควรทราบค่าตัวเลขที่เป็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ค่าความดันโลหิต ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด รวมถึงค่ารอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของตนเองและคนในครอบครัว และสามารถพัฒนาปรับปรุงวางแผนการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเองและคนในครอบครัวได้ โดยเขียนติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายที่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเตือนความจำอีกด้วย
“โรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถป้องกันได้ โดยทุกฝ่าย ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล จะต้องร่วมมือกันป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค ทั้งทางกายและทางใจ ควรลงมือทำทันทีเพื่ออนาคตสุขภาพหัวใจที่ดีของทุกคน หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร 0-2590-3333” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว.ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

สธ.พิมพ์คู่มือสุขภาพ 30,000 ฉบับ แจกผู้แสวงบุญชาวไทยร่วมพิธีฮัจญ์

 
 
สธ. พิมพ์คู่มือสุขภาพ ฉบับพกพา 2 ภาษา คือไทยและอังกฤษ จำนวน 30,000 ฉบับ แจกผู้แสวงบุญทุกคน เพื่อดูแลสุขภาพตนเองระหว่างร่วมพิธีฮัจญ์  พร้อมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น และเจลล้างมือจำนวน 10,000 หลอด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง และโรคติดต่ออื่นๆ โดยเฉพาะเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นพิเศษ
 
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์    สหเมธาพัฒน์    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบนโยบายแก่หน่วยพยาบาลไทย ชุดที่ 3 ที่จะออกเดินทางไปดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 02.55 น. พร้อมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น และเจลล้างมือจำนวน 10,000 หลอด เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง และโรคติดต่ออื่นๆ

นายวิทยา กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมแพทย์พยาบาลไทย จำนวน 4 ทีม รวม 42 คน เดินทางไปดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจำนวนประมาณ 13,000 คนระหว่างร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นเวลา 11 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 โดยตั้งหน่วยบริการ รักษาพยาบาล 2 จุด ที่นครเมกกะและมาดีนะห์ ขณะนี้หน่วยพยาบาลไทยได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว 2 ชุด รวม 25 คน มีผู้แสวงบุญเดินทางไปถึงนครมาดีนะห์แล้วประมาณ 9,500 คน และเดินทางเข้าสู่นครเมกกะประมาณ 7,500 คน ซึ่งหน่วยพยาบาลไทยมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเต็มที่ ทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ยาและเวชภัณฑ์ที่ส่งจากประเทศไทยรวมกว่า 100 รายการ

นายวิทยากล่าวต่อว่า ในปีนี้ได้ให้หน่วยแพทย์พยาบาลไทย เฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นกรณีพิเศษ หลังจากองค์การอนามัยโลกได้รายงานมีผู้ติดเชื้อแล้ว 2 ราย จนถึงขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนทั่วโลกมาอยู่รวมกันจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงได้ ได้ให้หน่วยแพทย์เข้มมาตรการคัดกรองและการป้องกันโรค โดยตรวจวัดไข้ผู้ใช้บริการทุกคน หากพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจให้ใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก ป้องกันการแพร่เชื้อ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยน่าสงสัยแต่อย่างใด 

ขณะเดียวกันได้ให้กรมควบคุมโรคจัดพิมพ์ข้อแนะนำฉบับพกพา 2 ภาษา คือไทยและอังกฤษ จำนวน 30,000 ฉบับ ให้แซะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนำผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์และหน่วยพยาบาลไทยนำไปแจกผู้แสวงบุญทุกคน เพื่อดูแลสุขภาพตนเองระหว่างร่วมพิธีฮัจญ์ และสังเกตอาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ทั้งระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์และเมื่อกลับเข้าประเทศไทย ได้แก่ ไข้ ไอ หายใจเหนื่อย ปวดศีรษะ หรืออื่นๆ ให้พบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย และได้เปิดสายด่วนกรมควบคุมโรค ให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง  

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นจากหน่วยพยาบาลไทยว่า ขณะนี้สภาพอากาศช่วงกลางวันที่นครเมกกะและนครมาดีนะห์ร้อนมากอุณหภูมิประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส และมีฝุ่นละอองค่อนข้างมาก ทำให้ผู้แสวงบุญมักเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือ ปวดเมื่อยจากการเดินเท้าไปประกอบศาสนกิจ อ่อนเพลียจากการเสียเหงื่อ โดยผลการให้บริการของหน่วยพยาบาลไทยตั้งแต่วันที่ 17 จนถึง 30 กันยายน 2555 มีผู้รับบริการ 743 ครั้ง ประกอบด้วยที่หน่วยบริการนครเมกกะ463 ครั้ง และในนครมาดีนะห์ 280 ครั้ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบมากที่สุดคือ ไข้ ปวดศีรษะ ไอ แพ้อากาศ ปวดเมื่อย ได้รับไว้รักษาที่หน่วยพยาบาล 5 ราย และส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลของประเทศซาอุดิอาระเบีย 6 ราย ส่วนใหญ่อ่อนเพลียจากการเดินทางและโรคประจำตัว


ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

6 จังหวัดเสี่ยงสูงน้ำท่วมจาก ”พายุ แกมี่” ซักซ้อมแผนความพร้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการ 30 จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมจากพายุแกมี่ ช่วง 5-8 ตุลาคมนี้ โดยเฉพาะโรงพยาบาล 4 แห่ง ใน  6 จังหวัดเสี่ยงสูงคือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา จันทบุรี และตราด  ซักซ้อมความพร้อมตามแผนป้องกันสถานพยาบาลไม่ให้น้ำท่วม และการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  

นายวิทยา  บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 30 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุ แกมี่ (GAEMI) เช่น นครราชสีมา ชัยภูมิ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรีติดตามความพร้อมของพื้นที่ในการรับมือผลกระทบจากพายุแกมี่ในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2555 นี้
นายวิทยากล่าวว่า ในการรับมือครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่ม 30จังหวัดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเสี่ยงสูง มี 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา จันทบุรี และตราด มีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกน้ำท่วมสูง 4 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  2.รพ.มหาราชนครราชสีมา 3.รพ.ปักธงชัย และ4.รพ.สต.ลาดยาว จ.นครราชสีมา ที่อาจได้รับผลกระทบจากเขื่อนลำพระเพลิง  ซึ่งขณะนี้ ทุกแห่งได้เตรียมการป้องกันสถานพยาบาลไว้แล้ว
2.กลุ่มเฝ้าระวัง มีทั้งหมด 24 จังหวัด  ได้เน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ วอร์รูมน้ำท่วมที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ติดตามประเมินสถานการณ์ เพื่อสั่งการเบื้องต้นและเป็นจุดประสานงานให้การสนับสนุนจังหวัดต่างๆ โดยได้ส่งยาชุดน้ำท่วมและยาตำราหลวงแก่จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมไปแล้ว 218, 500ชุด และเตรียมสำรองยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค อาทิยาชุดน้ำท่วม ยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า เซรุ่มแก้พิษงู คลอรีน ทรายกำจัดลูกน้ำ รองเท้าบู๊ท ถุงดำ ไว้อย่างเพียงพอ พร้อมให้การสนับสนุนตามที่จังหวัดร้องขอ
ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดมี 6 ข้อ ได้แก่ 1.จัดตั้งวอร์รูมจังหวัดเป็นศูนย์สั่งการ ประสานงาน ติดตามกำกับการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่  2.ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพทั้งกายและจิต  3.เตรียมยา เวชภัณฑ์ พาหนะ และเครือข่ายสื่อสาร ทีมแพทย์กู้ชีพ ทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติการแพทย์สนามฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ หรือทีมเมิร์ท (Medical Emergency Response Team: MERT) พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง จัดบริการกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช หญิงตั้งครรภ์  4.ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ และการควบคุมป้องกันโรค 5.ให้ป้องกันน้ำท่วมสถานบริการ สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ และสำรองยาเวชภัณฑ์ ให้มีใช้เพียงพอ ปรับแผนบริการประชาชนทุกรูปแบบและแผนการส่งต่อผู้ป่วย โดยให้เจ้าหน้าที่เตรียมป้องกันบ้านเรือนตนเอง อพยพครอบครัวไปอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อลดความห่วงพะวงในการทำงานช่วยเหลือประชาชน และ6.เตรียมการฟื้นฟูหลังน้ำลด สร้างความปลอดภัย ความมั่นใจแก่ประชาชน
ทั้งนี้ ผลจากน้ำท่วมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้  มีสถานพยาบาลในสังกัดปิดบริการ 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี น้ำเข้าตัวอาคารสูง 60เซนติเมตร ได้ย้ายจุดไปให้บริการในจุดที่ประชาชนมารับบริการสะดวก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทุกวัน สรุปมีผู้ป่วยทั้งหมด 41, 649ราย ส่วนใหญ่ปวดศีรษะ น้ำกัดเท้า และไข้หวัด ด้านสุขภาพจิตพบผู้มีความเครียดสูง 139 ราย ซึมเศร้า 64 ราย ทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแลของจิตแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอสม.ในพื้นที่ ที่มา : กระทรวงสาธารณะสุข

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

กรุ๊ปเลือดและอาหารที่เหมาะสม

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การเลือกรับประทานอาหารนั้นนอกจากต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง แต่มีปัจจัยหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือการเลือกรับประทานอาหารให้สัมพันธ์กันกับกรุ๊ปเลือดของแต่ละคนด้วย
กรุ๊ป A
คนที่มีเลือดกรุ๊ป เอ จะอ่อนไหวต่อการเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปอื่น เพราะฉะนั้นคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้จึงต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ สำหรับคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เคยสังเกตตัวเองหลังดื่มนมบ้างหรือเปล่า เพราะคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เวลาทานนมเข้าไปแล้วจะมีอาการท้องอืดแน่นเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว เนื่องจากแอนติเจนที่อยู่ในเซลล์ของเลือดกรุ๊ปเอจะทำปฏิกิริยากับนม เพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวก ข้าวสาลี เนื้อติดมัน นม เป็นพิเศษ ส่วนอาหารที่ควรรับประทานนั้นได้แก่อาหารจำพวกผักใบเขียว ใบเหลือง รวมทั้งธัญพืชและถั่วต่างๆ ยิ่งถ้าทานเข้าไปในปริมาณมากๆ ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพ
กรุ๊ป B
พวกที่อยู่ในเลือดกรุ๊ปนี้ถือเป็นเลือดที่กำเนิดขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ของ มนุษย์ ว่ากันว่าเลือดกรุ๊ปนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคนเรารู้จักเลี้ยงสัตว์ที่ให้นม คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้จึงสามารถรับประทานนมได้โดยไม่มีอาการเรอเหม็นเปรี้ยวเหมือนกับเลือดกรุ๊ป A นอกจากนมแล้ว อาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้แก่ เนื้อกวาง เนื้อกระต่าย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาก แต่ควรหลีกเลี่ยงเนื้อไก่
กรุ๊ป O
เลือดกรุ๊ปนี้ถือว่าเป็นเลือดกรุ๊ปแรกที่เกิดขึ้น ดังนั้นคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้จะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีมาก การเลือกรับประทานอาหารควรเลือกที่จะรับประทานเนื้อสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ ปลา (ยกเว้นหมู) และควรรับประทานผักผลไม้มากๆ เนื่องจากคนสมัยโบราณมักจะหากินเนื้อสัตว์ ไม่ได้กินนม เพราะฉะนั้นคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้จึงควรหลีกเลี่ยงนม เพราะถ้าดื่มนมมีแนวโน้มว่าจะทำให้แผลเน่าเปื่อย หรือเกิดอาการอักเสบได้ง่ายกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปอื่น
กรุ๊ป AB
เป็นเลือดกรุ๊ปสุดท้ายที่เกิดขึ้นในมนุษย์เรา คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้มีเพียงแค่ 2% เท่านั้นเอง คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้จะมีลักษณะคล้ายๆ คนเลือดกรุ๊ป B คือระบบการย่อยอาหารนั้นมักจะมีกรดเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่ ดังนั้นการเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่น้อย และอย่าบ่อยจนเกินไป อาจสังเกตได้ถ้ามีอาการเรอบ่อยครั้ง
การรับประทานอาหารที่ไม่ตรงตามกรุ๊ปเลือด หลายท่านมีปัญหา เพราะฉะนั้นเลือดกรุ๊ปไหนก็ควรเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง และอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สดและถูกสุขอนามัย


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

กินลูกเชอร์รี่ป้องกันโรคเกาต์เพลาลงทันตา

วารสารวิชาการ “โรคข้ออักเสบและข้อบวม” แจ้งว่า กินผลเชอร์รี่ ช่วยสกัดโรคเกาต์ที่ทำให้ปวดบวมตามข้อ จากการมีกรดยูริกมากได้ เมื่อกินติดกัน 2 วัน ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้กิน ป้องกันได้ถึงร้อยละ 35
โรคเกาต์เป็นโรคสามัญโรคหนึ่งทำให้ปวดบวมตามข้อมาก ใน 100 คน จะต้องมีผู้ป่วยสักรายหนึ่ง เป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 2-3 เท่า
นักวิจัยมหาวิทยาลัยบอสตันของสหรัฐฯ ได้ศึกษากับคนไข้ 633 คน อายุเฉลี่ย 54 ปี และได้ติดตามทางออนไลน์อยู่ 1 ปี ทดลองให้คนไข้บางส่วนกินลูกเชอร์รี่ 10-12 ลูก หรือน้ำสกัดเชอร์รี่ดู
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า คนไข้ที่กินลูกเชอร์รี่ โอกาสที่จะเกิด จะลดน้อยลงไปร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กิน แต่จะเห็นผลก็ต่อเมื่อได้กินวันละ 3 หน เป็นเวลาติดกัน 2 วัน ยิ่งกิน เชอร์รี่รวมทั้งกินยากันไว้ด้วย จะป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นมาได้มากถึงร้อยละ 75
ผู้อำนวยการงานวิจัยโรคข้ออักเสบของอังกฤษกล่าวชื่นชมว่า “เคยคิดว่าต้องมีผลไม้บางอย่างที่กันโรคเกาต์และโรคข้อบวมได้ ผลการศึกษาแสดงว่าลูกเชอร์รี่ต้องมีสารประกอบที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่”


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

เตือนหัดเยอรมันอันตราย แนะเด็กฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 1 ขวบ


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เตือน โรคหัดเยอรมันอันตราย หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ ทารกอาจพิการได้ แนะเด็กฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 1ขวบ หญิงก่อนตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เดือน
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคหัดเยอรมันว่า โรคหัดเยอรมัน เกิดจากเชื้อไวรัสรูเบลล่า มักพบการระบาดในโรงเรียน โรงงาน และสถานที่ทำงาน ติดต่อกันได้โดยการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูกน้ำลายที่มีเชื้อหัดเยอรมันอยู่ เด็กที่ติดเชื้อ อาจมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณหลังหู ท้ายทอยและด้านหลังของลำคอ มีไข้ ปวดศีรษะ คล้ายเป็นหวัด มีผื่นขึ้นสีชมพูจางๆ เริ่มขึ้นที่ใบหน้าแล้วลามไปทั่วตัว ผื่นเห็นชัดเจนบริเวณแขนขาจะหายไปในเวลา 1-2 วัน และหายได้เอง แต่ถ้าสตรีมีครรภ์ติดเชื้อโรคหัดเยอรมันในช่วงอายุครรภ์ 3-4 เดือนแรก จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทารกในครรภ์ ทำให้เด็กที่เกิดมาพิการ เช่น สมองฝ่อ หูหนวก ต้อกระจกตา โรคหัวใจ คนที่เคยเป็นโรคหัดเยอรมันแล้วจะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้ไปตลอดชีวิต
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า โรคหัดเยอรมันสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งอยู่ในวัคซีนรวม 3 โรคคือ วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ สามารถป้องกันโรคคางทูม โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ได้ภายในเข็มเดียวกัน สำหรับเด็กเล็ก วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์นี้ สามารถฉีดเข็มแรกให้แก่เด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป และฉีดเข็มที่สองเมื่อเด็กอายุ 4-6 ปี หญิงวัยเจริญพันธุ์ แนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้ล่วงหน้าก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 เดือน แต่ในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ห้ามฉีดวัคซีนชนิดนี้เด็ดขาด


ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

สธ.เตือนเล่นน้ำท่วมขัง ระวังโรคตาแดง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ประสบภัยดูแลบุตรหลานอย่าลงเล่นน้ำที่ท่วมขัง อาจเป็นโรคตาแดงได้ ยิ่งน้ำท่วมนานยิ่งเสี่ยงสูง เนื่องจากน้ำสกปรก มีเชื้อโรคปนเปื้อนในน้ำสูง หากป่วยแล้วให้ไปพบแพทย์ อย่าใช้ยาหยอดตาร่วมกัน และควรใช้กระดาษนุ่มๆ ซับน้ำตาแล้วทิ้ง แทนการใช้ผ้าเช็ดหน้า
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ ยังมีน้ำท่วมขังใน 13 จังหวัด กระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆ อาจป่วยเป็นโรคตาแดงได้ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมหลายจังหวัดพบว่าเด็กๆมักจะออกมาเล่นน้ำที่ท่วมขังกันจำนวนมาก ยิ่งน้ำท่วมนานหลายวันความเสี่ยงโรคตาแดงก็จะสูงขึ้น เนื่องจากมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนสูงมาก และจากข้อมูลของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เริ่มพบผู้ป่วยประปราย แต่ยังใม่มีการแพร่ระบาด ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ประสบภัย เร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค เพราะแม้ว่าจะไม่เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรง แต่สามารถติดต่อกันได้ง่ายมาก
ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคตาแดงที่พบในช่วงน้ำท่วมขังนี้ มีสาเหตุมาจากติดเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำจากการลงเล่นน้ำ น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ใช้น้ำที่ไม่สะอาดล้างหน้า หรือใช้มือ แขน เสื้อผ้าที่สกปรกขยี้ตาหรือเช็ดตา โรคนี้อาการไม่รุนแรง แต่ติดต่อกันได้ง่ายมาก จากการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่นผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่ม โดยหลังจากติดเชื้อภายใน 2-14 วัน จะมีอาการเคืองตา คันตา ตาแดง น้ำตาไหล มีขี้ตามาก มักเริ่มจากตาข้างหนึ่งก่อน แล้วลามไปยังตาอีกข้างหนึ่งภายใน 2-3 วัน
นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า เมื่อเป็นโรคตาแดงแล้ว ควรไปพบแพทย์ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการรักษา และให้ปฏิบัติตัวดังนี้
1.ให้ใช้กระดาษนุ่มๆ ซับน้ำตา หรือใช้สำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดขี้ตาและบริเวณเปลือกตา แล้วทิ้งในถังขยะที่มิดชิด
2.ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตา เนื่องจากเชื้อจะสะสมที่ผ้าเช็ดหน้าและแพร่ไปติดคนอื่นได้
3.งดใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ
4.ใส่แว่นกันแดดเพื่อลดการระคายเคืองแสง
5.ควรนอนแยกจากสมาชิกในครอบครัว และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา และเครื่องนอน เพื่อป้องกันโรคแพร่ระบาด ประการสำคัญ ไม่ควรใช้ยาหยอดตาร่วมกัน เนื่องจากเชื้ออาจติดอยู่ที่ปากขวดยาหยอดตาได้ ทั้งนี้ หากมีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่ามัว หรืออาการตาแดงไม่ทุเลาภายใน 7 วัน ขอให้ไปรับการรักษากับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า คนที่เคยเป็นโรคตาแดงแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกหากติดเชื้อ ในการป้องกันโรคขอให้ปฏิบัติดังนี้
1.ถ้ามีน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
2. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ เพื่อกำจัดเชื้อโรคออกจากมือ และห้ามใช้มือขยี้ตา
3.รักษาความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วย "นมช็อกโกแลต"

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ทุกครั้งที่คุณออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น ยกเวท วิ่ง ปั่นจักรยาน ตีเทนนิส เป็นต้น จะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ แต่รู้ไหมคะว่า การดื่มนมช็อกโกแลตชนิดพร่องมันเนย 8 ออนซ์ภายใน 2 ชั่วโมงแรกหลังการออกกำลังกาย ช่วยฟื้นฟูและสร้างกล้ามเนื้อได้ดี
เรื่องนี้ได้รับการรับรองจากงานวิจัยถึง 4 ชิ้น ในงานสัมมนาทางวิชาการของ American College of Sports Medicine ที่ได้สรุปว่านมอุดมไปด้วยโพแทสเซียม ช่วยเรื่องการเต้นของหัวใจ การส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง อีกทั้งยังเพิ่มไกลโคเจนซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมภายในกล้ามเนื้อได้ดีหลังการออกกำลังกาย
ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมต้องเป็น "นมช็อกโกแลต" นั้น ก็เพราะเครื่องดื่มชนิดนี้ให้สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่เหมาะสมต่อการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และราคาสบายกระเป๋า


ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

7 ข้อดีจากรสเผ็ด

หนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอาหารไทย คือ รสเผ็ดจากพริกหรือเครื่องเทศที่ใช้ นอกจากจะเสริมให้อร่อยลิ้นแล้ว ถ้ารับประทานรสเผ็ดที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ
นายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ เล่าว่า การกินเผ็ดแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นั้นจะนำความเดือดร้อนมาให้ได้ เช่น กินเผ็ดจนเป็นโรคกระเพาะ หรือกินเผ็ดจัดในขณะท้องว่าง แถมยังกินผิดเวลา อย่างนี้เผ็ดก็เป็นโทษได้ ส่วนผู้ที่กินเผ็ดอย่างเข้าใจนั้นนอกจากจะได้เรื่องความอร่อยลิ้นแล้วยังได้อานิสงส์จากความเผ็ดในแง่สุขภาพอีกหลายข้อ ในวันนี้จะขอนำประโยชน์เผ็ดจาก “พริก” มาเล่าให้ฟังเป็นข้อๆ
เริ่มจากพริกช่วยป้องกันหัวใจ ด้วยวิตามินสำคัญ คือ วิตามินเอ, วิตามินซี, แคลเซียม และธาตุเหล็กมีมากในพริกสดและพริกแห้ง ถ้าห่วงเรื่องการเผ็ดมากให้ไปรับประทานพริกไทยหรือพริกหวานที่ใส่ในสลัดก็ยังได้
ต่อมาช่วยขยายหลอดลม มีเคมีที่ช่วยขับเสมหะและเปิดคอให้โล่งขึ้น ในคนที่เป็นภูมิแพ้ การกินเผ็ดจะช่วยได้ดีมาก หากเป็นเด็กอาจเพียงแค่พริกไทยหรือใช้หัวหอมที่เผ็ดน้อยพอ และสำหรับเด็กน้อยกับผู้สูงวัยขอให้ระวังอย่าให้สำลักพริกด้วย
ทั้งยังช่วยไล่เซลล์มะเร็ง แค่พริกป่นง่ายๆ อย่างนี้ก็ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย และมะเร็งผิวหนังกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย เพราะพริกช่วยล้างพิษ (Detox) ให้กับร่างกาย ลำพังใช้พริกป่นในพวงเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ช่วยได้แล้ว แต่ถ้ายิ่งได้รับประทานพริกสดด้วย อย่างน้ำปลาพริกขี้หนูสดก็ยิ่งช่วยได้ดี
นอกจากนี้ความเผ็ดของพริกช่วยลดไขมัน ป้องกันลิ่มเลือดจับตัว และช่วยคุมน้ำหนัก เพราะทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานให้ด้วย ทั้งนี้จากการศึกษาในอินเดียพบว่า อาสาสมัครที่รับประทานพริกนั้นให้ผลในการลดลิ่มเลือดอุดตันตามหลอดเลือดได้ อีกทั้งปลอดภัยจากสารพิษตกค้างไม่เหมือนกับกินยาด้วย แล้วยังสามารถลดปวดด้วยกรดเผ็ด ที่เรียกว่า “แคปไซซิน” ในพริก รวมถึงสาร “เคอคิวมิน” ในเครื่องเทศอย่างขมิ้นที่ช่วยดับไฟอักเสบได้ จึงเหมาะกับผู้มีอาการปวดไปจนถึงแสบร้อนจากการอักเสบตามที่ต่างๆ อาทิ โรคเริม, งูสวัดไปจนถึงปวดอักเสบตามข้ออย่างรูมาตอยด์, ข้อเสื่อม และอาการปวดฟกช้ำทั้งหลาย
พริกเผ็ดยังช่วยคลายเครียด พริกเป็นอาหารร่าเริงที่แท้จริงเพราะสร้าง “เอ็นดอฟิน” เป็นเคมีสุขที่ทำให้สดชื่นมีชีวิตชีวาหลั่งออกมาภายหลังจากกินเผ็ดไปไม่นาน ลองสังเกตอาการหลังทานส้มตำพริกสิบเม็ดได้ว่าเหงื่อออกแล้วสบายตัวสดชื่นดี
และสุดท้ายช่วยเรียกน้ำย่อยเจริญอาหาร ผู้ใหญ่มักเบื่ออาหารเมื่อถึงวัยหนึ่ง ดังนั้นการได้รับประทานรสเผ็ดจะช่วยสะกิดต่อมรับรสให้รู้โอชะได้ดีขึ้น นอกจากรสขมแล้วเผ็ดเป็นรสที่ช่วยกระตุ้นดอกลิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

กลิ้งกลางดง...ยาอายุวัฒนะบำรุงกำลัง


กลิ้งกลางดง  สมุนไพรที่มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น บอระเพ็ดพุงช้าง กลิ้งกลางดาน แมวดิน เครือคำเถื่อน เป็นไม้เลื้อยที่มีขนาดใหญ่เจริญเหนือพื้นดิน และมักจะมีลำต้นที่เป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหนาต่อขึ้นมาจากหัว
ลำต้นที่ยังอ่อนมีลักษณะ เป็นไม้ล้มลุก แห้ง และเป็นร่องตามแนวยาวแผ่นใบรูปไข้กว้าง โคนใบคล้ายรูปหัวใจ คล้ายใบกระท่อมเลือด แต่เมื่อหักก้านใบไม้พบยางสีแดงดอกออกเป็นช่อคล้ายซี่ลมเหนือง่ามใบผลเป็นแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว แข็ง รูปไข่กลับ
โบราณมีการใช้กลิ้งกลางดงที่น่าสนใจ คือ ใช้แก้ปวดขา เข่า ตะคริว นำหัวกลิ้งกลางดงมาฝานต้มอาบ แต่ก่อนอาบต้องเอาน้ำที่ต้มมาตักดื่มสักสามฝ่ามือ ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ฝานหัวตากแห้ง ปั้นเป็นลูกกลอน ขนาดเท่าลูกมะเขือพวง ทานวันละ 1  เม็ดก่อนนอน , ใช้แก้โรคกระเพาะ และฟกบวม
โดยใช้กระท่อมเลือดกลิ้งกลางดง โคนกล้วยตีบ ฝานตากแดดให้แห้งบดผสมกัน ใส่น้ำร้อนดื่ม หมอพื้นบ้านมักใช้กลิ้งกลางดง เป็นยาคู่กับกระท่อมเลือด โดยใช้เข้าตำรับยาหลายตำรับ เช่นยาอายุวัฒนะ แก้เบาหวานบำรุงร่างกาย รักษาฝีในปอด แก้โรคกระเพาะ ทำให้หลับสบาย การวิจัยในสมัยใหม่ เราพบว่า กลิ้งกลางดงมีสารยับยั้งระบบประสาทที่เกี่ยวกับการกระตุ้น มีฤทธิ์ลดการหดเกร็งของลำไส้ ลดความดัน ต้านเนื้องอก ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูกที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย โดย คเนพร พิทักษ์พงศ์
PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

วัยรุ่นไทยมีเซ็กซ์ครั้งแรกอายุ 15 ปี เมินถุง-ท้องก่อนวัย-ติดโรคทางเพศพุ่ง


สธ. พบหญิงไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 15-16 ปี ก่อให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีการป้องกันและเสี่ยงต่อโรคทางเพศสัมพันธ์สูง
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพประชากรไทยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ ซึ่งปัจจุบันไทยประสบปัญหาทั้งด้านจำนวนและคุณภาพประชากร โดยโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากประสบผลสำเร็จในการวางแผนครอบครัวตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ทำให้อัตราการเพิ่มของประชากรลดลง ล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2553 มีเพียงร้อยละ 0.5 หญิง ไทยมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.5 คน ซึ่งต่ำกว่าอัตราทดแทนคือพ่อแม่รวม 2 คน ทำให้ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนน้อยลง ในอนาคตอาจจะต้องนำเข้าแรงงานที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาทดแทน ในขณะเดียวกันประชากรสูงอายุกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นและก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ ประชากรทั้งประเทศ
ประการสำคัญยังมีปัญหาคุณภาพวัยรุ่นที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่ได้ป้องกัน เนื่องจากวัยรุ่นไทยในปัจจุบันมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากอายุ 18-19 ปี เมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอายุ 15-16 ปี เมื่อ พ.ศ. 2552 อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เพิ่มจาก 50.3 เมื่อ พ.ศ. 2548 เป็น 54.9 ต่อกลุ่มหญิงอายุ 15-19 ปี ทุกๆ 1,000 คน เมื่อปี 2554
วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงร้อยละ 40 ทำให้อัตราป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนอายุ 15-24 ปี สูงขึ้นจาก 23.5 เมื่อ พ.ศ. 2545 เป็น 79.8 ต่อประชากรวัยนี้ทุก 100,000 คน เมื่อ พ.ศ. 2553 ต้นเหตุปัญหามาจากการขาดความรู้ เช่น ความเข้าใจผิดคิดว่าร่วมเพศครั้งเดียวไม่ตั้งครรภ์ การใช้ถุงยางอนามัยขัดขวางความรู้สึกทางเพศ เป็นต้น


ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

PG&P
สโนว์  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม พีจีแอนด์พี  pg&pthai พีจีแอนด์พีไทย pgpthai พีจีพี thaipgp เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ สกัดจากธัญพืช ธัญพืชสกัด
PGPTHAI คลิปตัวอย่าง PG&P FEED PG&P

บทความที่ได้รับความนิยม

Backlinks